Nhiều trường đại học Canada buộc sinh viên phải chủng ngừa covid.

Toronto: Để chuẩn bị cho sinh viên trở lại trường trong khóa học mùa thu sắp đến, nhiều trường đại học ở Canada đã đề ra những tiêu chuẩn để được nhập học: có trường bắt chủng ngừa, nhưng có những trường không bắt buộc.
Theo những tin tức vừa công bố, thì trường cao đẳng Seneca ở vùng đại thủ phủ Toronto buộc các sinh viên phải chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi, trước khi được nhập học.
Trường đại học Ottawa không buộc sinh viên phải chủng ngừa, khi đến tham dự các lớp học, nhưng nếu muốn ở nội trú trong khu đại học xá, tất cả các sinh viên phải được chủng ngừa hai mũi.
Các sinh viên du học thì mũi chích thứ nhì phải được bộ y tế Canada chứng nhận.
Các trường đại học Carleton và Algoquin ở Ottawa lại không buộc các sinh viên phải chủng ngừa.
Một số các trường cao đẳng và đại học ở Canada cũng buộc sinh viên phải chủng ngừa covid như trường đại học Toronto. Western , trường cao đẳng Fanshawe ở thành phố London, trường đại học Trent ở thành phố Peterborough, trường cao đẳng Durham ở Oshawa.

Tin tức khác...